CV (CZ)

Vzdělání

2015–2021: Ph.D., Integrální studium člověka – Obecná antropologie, specializace: historická antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

2011–2014: Mgr., summa cum laude, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2008–2011: Bc., Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK


Zaměstnání

2022–současnost: výzkumná pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2020–současnost: zástupkyně garanta, studijní program Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2020–současnost: vědecko-pedagogická pracovnice, Katedra historických věd, FHS UK

2017–2020: vedoucí pracoviště oboru, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2017–2020: vědecko-pedagogická pracovnice, Pracoviště oboru orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2012–2021: tajemnice oboru Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2015–2019: doktorandský výzkumník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2014–2017: externí vyučující, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2013–2015: tajemnice oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK

2010–2012: Studijní oddělení, FHS UK


Praxe

2022–současnost: členka Pracovní skupiny pro výzkum doby (post)covidové, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2021–současnost: místopředsedkyně České asociace orální historie

2021–současnost: členka Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK

2019–současnost: členka Akademického senátu FHS UK

2018–současnost: členka výkonného výboru České asociace orální historie

2017–2019: členka výzkumného týmu v rámci projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech (GA ČR 410/17-14167S), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2016–2019: členka výzkumného týmu v rámci projektu Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (MŠMT ČR, NAKI II DG16P02R019), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2018: týdenní výukový pobyt, program Erasmus+, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko

2016–2018: členka Akademického senátu FHS UK

2015–2016: členka výzkumného týmu v rámci projektu Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů (TA ČR TB94TACR002), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR


Publikační činnost

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Soukromá válka Huga Vavrečky. Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952). Praha: Karolinum, 2022, 250 s.

VANĚK, Miroslav, WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Orální historie v oku hurikánu. Reflexe terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a zahraničí. In: MEMO 1/2021, Plzeň: 2021, s. 8–21.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Between ‘Creators and Bearers of the Czech National Myth’ and an ‘Academic Suicide’: Czech Biography in the Twenty-First Century. In: Renders, Hans and Veltman, David (ed.). Different Lives: Global Perspective on Biography in Public Cultures and Societies. Leiden, Boston: Brill, 2020, s. 182–196.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Sametová revoluce jako symbolické centrum a Variace revoluce. In: Vaněk, Miroslav a kol. Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě. Praha: Academia, 2019, s. 65–70 a 139–184.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. „Sametová“ zkušenost. Studentští revolucionáři z listopadu 1989, Václav Havel a (nepolitická) politika. In: Soudobé dějiny 2-3/2019, Praha: 2019, s. 257-287.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Reflections on the Conference “A Hundred Student (R)Evolutions”. In: Czech Journal of Contemporary History VII/2019, Praha: 2019, s. 166-172.

KRÁTKÁ, Lenka, WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana, VANĚK, Miroslav. (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008. Praha: Univerzita Karlova, 2018, 288 s.

VANĚK, Miroslav, KRÁTKÁ, Lenka, WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť a „intelektuálních elit“. Metodiky certifikované oprávněným orgánem (NmetC). Technologická agentura České republiky. Praha: 2017. 

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Ivan M. Havel. Od Puzuka k Sakatekovi (1938–1989). Praha: Karolinum, 2017, 208 s.

MARKUPOVÁ, Jana. Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu. Lidé města, 14, 2012, 1.

Edice pramenů

VAVREČKA, Hugo. Pohádka o králi Škrábalovi čili O Ivanovi Krasopisci. Praha: Knihovna Václava Havla, 2018. 54 stran. Příprava k vydání a doslov.

Recenze

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. HANS RENDERS, DAVID VELTMAN (edd.), Fear of Theory: Towards a New Theoretical Justification of Biography. Leiden-Boston 2021, Brill, 276 pp., ISBN 978-90-04-49854-9. In: Dějiny-teorie-kritika 2-2022, Praha: 2022, s. 327–333.


Konferenční činnost

8. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem Rozděleni, přesto stále spolu. Hranice v orálně-historické perspektivě. 9.–10. 2. 2023. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko. Orální historie jako ne/přítel historické biografie. 

12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. 20.–22. 9. 2022. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Správcem vlastní „agency“ napříč různými politickými režimy. Hugo Vavrečka v letech 1938–1952 a účast na zasedání kulatého stolu na téma Orální historie v době pandemie.

Oral History of the Borderlands. 7.–8. 6. 2022. Centrum Historii Zajezdnia, Vratislav, Polsko. The covid-19 pandemic in an oral history perspective: preliminary conclusions.

Kvalitativní metody ve výzkumu VI. (Etika interpretace kvalitativního výzkumu. Co je ještě etické, co je správné, co zkreslené, existují pravidla?). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Sociologický ústav AV ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze. 1. 12. 2021. On-line. Narátor jako dárce příběhu a co z toho vyplývá? Etika (a) interpretace v orální historii (společně s Miroslavem Vaňkem).

Letní filosofická škola. 1.–12. 7. 2021. Velké Losiny. Mezi Puzukem, Sakatekou a Náčelníkem. Stručná biografie Ivana M. Havla.

VII. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem „Orální historie v čase krizí“. 18.–19. 2. 2021. Fakulta humanitních studií UK, Praha. Spoluorganizace konference a příspěvek Orální historie prožívání pandemie covid-19 u nás a v zahraničí (společně s Miroslavem Vaňkem). Dostupné on-line.

Breaching the Walls. We do need education! 25. 9. 2020. Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, on-line webinar. Meaning of 17th November 1989 in the Memory of Former Student Protagonists in Czech Republic. On-line.

Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach). 6–7 December 2019. CEFRES a UK, Praha. Meaning of the 17th November 1989 in the Memory of Former Student Protagonists in Czech Republic.

51st Annual ASEEES Convention. 23–26 November 2019. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), San Francisco, USA. Book Discussion: „One Hundred Student (r)Evolutions. The Student Generation of 1989 in Longitudinal Perspective,“ by Miroslav Vaněk et al.

Sto studentských (r)evolucí. 24. 5. 2019, Knihovna Václava Havla, Praha. Organizace konference a příspěvek Variace revoluce. Dostupné on-line.

VI. mezinárodní konference České asociace orální historie. Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. 6.–7. 2. 2019, Univerzita Palackého, Olomouc. Příspěvek Obrazy a odrazy sametové revoluce v životech a pamětech jejích aktérů-tehdejších studentů

Oral History Association. 2018 Annual Meeting. Oral History in Our Challenging Times. 10–14 October 2018. Concordia University, Montreal, Canada. Sharing Experience. Presentation of an Oral History Based Biography of Ivan M. Havel

IOHA 2018 Memory & Narration. The XX International Oral History Association Conference, 18.–21. 6. 2018, University of Jyväskylä, Finland, příspěvek na téma Sharing Experience. Presentation of an Oral History Based Biography of Ivan M. Havel

11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.–15. 9. 2017, Olomouc, příspěvek na téma Biografie, orální historie a další prameny

International Association for Biography and Autobiography Europe 2017: Life Writing, Europe and New Media, 7.–9. 6. 2017, King’s College London, UK, příspěvek na téma Problematics of Digital Archives in the Czech Republic: Security Services Archive and Its Role in the Public and Academic Sphere

XVI. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie Sovinec 2017, 2.–3. 6. 2017, Sovinec, příspěvek na téma „Listování“ právě dokončovanou knihou o Ivanu M. Havlovi: co v knize je a co chybí (a proč)

V. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem ,,Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci“, 15.–16. 2. 2017, Brno, příspěvek na téma Biografie, orální historie a etika. Zamyšlení nad vztahem badatel-narátor v biografickém výzkumu

III. konference České asociace orální historie s názvem „Teoretické a praktické aspekty orální historie“, 21.–22. 3. 2013, Pardubice, příspěvek na téma Zamyšlení nad personalistickým přístupem při výzkumu soudobých dějin

10. setkání historiků a příznivců orální historie, 2.–5. 6. 2011, Sovinec, příspěvek na téma Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu v zrcadle orální historie


Jazykové schopnosti

angličtina (TOEFL iBT Test Score: 101 z max. 120 bodů)

němčina (úroveň B1)

španělština, ruština (začátečník)


Ocenění

2014: Cena Josefa Hlávky